De organisatie

De Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: de AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Cantera Management gevestigd te Amersfoort, Algolweg 9, postcode 3821 BG, verwerkt uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Cantera Management respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verwerkt. In deze privacy verklaring informeert Cantera Management u over diverse onderwerpen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Van wie verzamelt Cantera Management persoonsgegevens?

Cantera Management verzamelt persoonsgegevens:

 • van bezoekers en gebruikers van de website
 • als je onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De informatie verwerken we:

 • met jouw toestemming
 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren

Professionals en (potentiële) kandidaten

Cantera Management verzamelt uw persoonsgegevens primair om – in brede zin van het woord – uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die Cantera Management met u gesloten heeft. Verwerking geschiedt met name in de administratie. De doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens door Cantera Management zijn als volgt:

 • contact met u te leggen en onderhouden (per post, telefonisch, per e-mail);
 • een juiste administratie en intern beheer voeren;
 • als werkgever te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen rondom belastingbetaling, en eventuele verzekeringen;
 • u toegang te kunnen verstrekken tot terreinen, gebouwen en lokalen van Cantera Management;
 • u te informeren over ontwikkelingen binnen Cantera Management;
 • marketingdoeleinden;
 • ter waarborging van de veiligheid van u, andere personen en goederen.

Cantera Management verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Als Cantera Management voornemens is uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zal Cantera Management contact met u opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie met u zullen worden gedeeld.

Wanneer verzamelt Cantera Management jouw persoonsgegevens?

Cantera Management verzamelt jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als:

 • je onze websites bezoekt;
 • je gegevens invult of achterlaat op onze website;
 • je je inschrijft op onze vestiging;

en als Cantera Management dit niet direct van jou heeft gekregen;

 • indien Cantera Management persoonlijke informatie ontvangt van door jou opgegeven referentie contactpersonen;

Met wie kan Cantera Management jouw persoonsgegevens delen?

Cantera Management kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

 • bedrijven die deel uitmaken van de Cantera Management B.V. groep;
 • onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Cantera Management diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test, opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
 • derden aan wie Cantera Management gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens deelt in verband met dataportabiliteit;
 • overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien Cantera Management van mening is dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin Cantera Management hiertoe wordt verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelt Cantera Management jouw persoonsgegevens?”

Wat zijn jouw rechten?

Op grond van de AVG komen jou diverse rechten met betrekking tot je persoonsgegevens toe:

 • het recht op inzage en kopie;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op gegevenswissing;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien je gebruik wil maken van jouw rechten, kun je een verzoek indienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Cantera Management niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.

Binnen een maand nadat Cantera Management een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van jou heeft ontvangen, zal Cantera Management je informeren. Daarbij zal Cantera Management aangeven of en hoe aan jouw verzoek gevolg gegeven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan Cantera Management de reactietermijn van een maand verlengen. Cantera Management zal in dat geval binnen één maand aan jou kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door jou is in beginsel kosteloos.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Het kan zijn dat je, ondanks de zorgvuldige aanpak van Cantera Management, een klacht hebt over de wijze waarop Cantera Management jouw persoonsgegevens verwerkt en/of met jouw rechten omgaat. Je kan dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging

Cantera Management doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Cantera Management doet dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Cantera Management heeft daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Cantera Management met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

Wijzigingen

Cantera Management kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website. We raden je aan het privacystatement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in November 2018.

Bezoekers van de website

Als je onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelt Cantera Management van jou?

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Cantera Management verzamelt niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat je gebruikt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.

Cantera Management maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, doen van een sollicitatie of inschrijving waarbij je een account aanmaakt, verwerkt Cantera Management die gegevens die je aan ons verstrekt.

Cantera Management vraagt jou om ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Cantera Management verzamelt persoonsgegevens van jou, om;

 • te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;
 • informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten;
 • je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou interessant kan zijn;
 • je emails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.

Hoelang bewaart Cantera Management jouw persoonsgegevens?

Cantera Management bewaart jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat Cantera Management de gegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk

Cookies

Op de website www.canteramanagement.com, hierna te noemen de Website, worden zogeheten “cookies” geplaatst teneinde het gebruiksgemak van de Website te vergroten. Cantera Management houdt gebruiksgegevens bij van de Website zoals domeinen, datum en tijd van oproepen of aanvragen, doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt. Cantera Management kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Cookies slaan geen informatie op over uw naam, leeftijd, geslacht, en andere persoonlijke gegevens.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Hierdoor herkennen wij u (uw computer) bij een volgend bezoek.

Cookies die de website gebruikt worden:

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Zonder deze cookies kunnen sommige functies zoals, inloggen, winkelwagen en het reageren op een poll niet meer functioneren. Tevens kunnen deze cookies gebruikt worden om tijdelijk voorkeuren op te slaan, waardoor het gebruiksgemak van de Website vergroot wordt. 

Analytische cookies

Google Analytics

Cantera Management gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de website te analyseren en verbeteren. Door gebruik te maken van de Website van Cantera Management geeft u  toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals in ons privacy statement omschreven.

Cantera Management maakt gebruik van Google Analytics op een privacy-vriendelijke manier, op basis van de informatie die de Autoriteit Persoonsgegeven verstrekt op haar website. Dit houdt in dat Cantera Management de volgende stappen heeft ondernomen:

 • met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
 • uw IP-adres wordt gemaskeerd;
 • het delen van gegevens (met derde) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
 • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Sociale MediaDerden

Op onze website zijn privacy-vriendelijke buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Hierbij worden geen (tracking) cookies geplaatst en uw online gedrag op onze website wordt niet gevolgd. Het gebruik van dit soort media (via derden) is op eigen risico. Cantera Management raadt u in elk geval aan ook eerst de privacy verklaring(en) van deze derden erop na te slaan alvorens u van dit soort diensten gebruik maakt. Cantera Management houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door zulke derden.

Meer informatie over cookies

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: